POLITIKA KVALITY

organizace SAKOL – ekotechnologie spol. s r.o.

Organizace již řadu let působí na trhu prací v oblasti životního prostředí, a to zejména v konzultační a projekční oblasti, provádění výzkumných a průzkumných sanačních a likvidačních prací, budování monitorovacích systémů a deponií a projektování a vyhodnocování geologických prací.

Na základě dosavadních zkušeností z podnikání se neustále zvyšují požadavky na trhu prací v oboru, a to zejména na zvyšování kvality všech výstupů z organizace a také na neustálé uspokojování všech požadavků zákazníků.

V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 jednatel organizace vyhlašuje tuto politiku kvality:

• Organizace považuje za hlavní priority svojí činnosti udržet současné postavení na trhu prací, ve výše uvedených oborech podnikání, při neustálém zvyšování spokojenosti zákazníků s cílem toto postavení neustále zlepšovat kvalitním a cíleným marketingem.

• Zajišťovat příznivou míru ziskovosti zefektivňováním všech činností cestou zvyšování kvalifikace, zlepšování infrastruktury a kvalitou závěrečných zpráv a všech výstupů z organizace.

• Neustále zlepšovat zavedený systém managementu kvality zvyšováním kvalifikace pracovníků a vytyčováním progresivních, motivujících cílů organizace. Zajistit aktivní účast pracovníků organizace na odborných akcích v ČR a v zahraničí.

• Zaměřit se na udržování počtu zakázek a finančního obratu na úrovni potřebné pro bezproblémový chod organizace a vytížení jejích kapacit. Za tím účelem prezentovat dostupnými komunikativními prostředky výsledky činnosti organizace pro domácí i zahraniční odběratele.

• Analyzováním všech činností zvyšovat kvalitu prací a výstupů z organizace.

• Soustavně dodržovat všechny legislativní a normativní požadavky vztahující se na činnost organizace.

• Věnovat pozornost řešení rizik a příležitostí vyskytujících se při činnosti organizace.

Jednatel organizace je přesvědčen, že řádné uplatňování všech zásad řízení systému managementu kvality zlepší její postavení na trhu v oblasti prováděných prací a přispěje ke zvýšenému uznávání kvality a spolehlivosti organizace.

V Praze 4. března 2019.
Mgr. Vladimíra Bohuslávková
Jednatelka

Kontaktní údaje

Sídlo a provozovna:
Nad Safinou 342, Vestec, 252 42 JESENICE

Telefon:    +420 777 727 200
email:       sakol@sakol.cz